If pride is the first sin ever committed, Bitterness is the poison that pollutes the soul Hebrews 12:14–15. A son killed his father because he cheated on his mother. A student destroyed his teacher’s office because he did not get a passing grade. Pride says we deserve all the best and are too good to be mistreated. Bitterness says to gather all the harm done to us, write it somewhere, and revendicate. “Bitterness is an attitude of extended and intense anger and hostility. It is often accompanied by resentment and a desire to get even. It results from not forgiving an offender and letting the hurt and anger grow until the pain and resentment sour the person’s view of life” (Tim Clinton). We are bitter because we think of ourselves more than we ought.

We tell ourselves that people shouldn’t do it to us because we are that and this. We must realize we can’t control what others choose to do to us. Even Jesus, the king of kings, was mistreated by people. Scripture tells us, “He (Jesus) did not retaliate; when he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly Peter 2:23.” We can destroy Bitterness by having Christ our master’s attitude. We can think of million reasons Jesus has all the right to hold grudges and take revenge but chose not. We are to become like him because we are his disciple who takes after him. We need to practice forgiveness Ephesians 4:31–32 as he did. More so, Paul advises us, “Do not take revenge my dear friends, but leave room for God’s wrath, for it is written: “It is mine to avenge; I will repay,” says the Lord” Romans 12:19. Bitterness is harmful to growing in holiness like our master. To be faithful disciples, we must kill our betterness.
Heavenly Father, would you please help me overcome my bitterness? I want to be free from anger and resentment and become more like my savior every day. Please help me kill myself daily, so I may live for Christ daily. I love you with all my soul. In Jesus’s name, I pray. Amen!

Touye anmètim pou vinn disciple Christ!

Si lògèy se premye peche ki komèt nan jaden Edenn, anmètim se pwazon ki sal nanm yon moun Ebre 12:14–15. Yon pitit gason touye papa l paske li twonpe manman l. Yon etidyan detwi biwo pwofesè l paske li paske li pa pase klas la. ògèy di nou merite tout sa ki pi bon e nou twò bon pou moun maltrete e fè nou nenpòt bagay. Anmètim di pou rasanble tout mal moun fè nou, ekri yo yon kote, epi revandike apre. “Anmètim se yon atitid kòlè pwolonje ak entans ak ostilite. Li souvan akonpaye pa resantiman ak yon dezi pou renmenmet moun menm sa li te fè ou a. Rezilta se refize padone yon delenkan epi kite blese a ak kòlè a grandi jiskaske doulè a ak resantiman vin tounen pwennvi lavi moun nan” (Tim Clinton). Nou anmè anvè frè nou an paske nou panse nou plis ke nou ye. Nou fè tèt nou konpran moun pa ta dwe fè nou mal paske nou se entèl, nou se si, nou se sa. Nou dwe reyalize nou pa ka kontwole aksyon yon lòt moun anvè nou. Menm Jezi, wa tout wa, te maltrete pa moun. Bib la di nou, “Lè yo t’ap joure l’, li pa t’ reponn. Lè yo t’ap maltrete l’, li pa t’ mennase pesonn. Men, li renmèt kòz li nan men Bondye k’ap jije tout bagay san patipri” 1 Peter 2:23.  Nou ka detwi anmètim si nou kiltive atitid Kris la, mèt nou an. Nou ka panse milyon rezon ki fè Jezi gen tout dwa pou l te gen rankin epi pran revanj kont moun  ki te fè li mal, li pa chwazi fè sa. Nou dwe vin tankou Kris la paske nou se disip li ki dwe pran kote li. Nou bezwen pratike padone Efezyen 4:31–32 menm jan li te fè sa. Anplis de sa, Pòl konseye nou: “Mezanmi, pa tire revanj. Men, kite kòlè Bondye fè travay li; paske men sa ki ekri nan Liv la: Se mwen menm sèl ki gen dwa tire rèvanj, se mwen menm sèl ki va bay moun sa yo merite. Se Bondye menm ki di sa” Women 12:19. Anmètim ap enpeche nou grandi nan sentete tankou mèt nou an. Pou nou vin vrè disip, nou dwe touye anmètim nou yo.

Papa nou ki nan Syèl la, tanpri ede m simonte anmètim mwen yo? Mwen vle libere anba kòlè ak resantiman epi vin pi plis tankou sovè mwen an chak jou. Tanpri ede m touye tèt mwen chak jou, pou m ka viv pou Kris chak jou. Mwen renmen ou ak tout nanm mwen. Nan non Jezi, mwen priye. Amèn!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *