As darkness and light cannot stand simultaneously in one place, truth, and lie cannot live simultaneously. Only the stronger one will stand. In our case, the one who influences us the most testifies in which camp we stand, whether we are Christ’s disciple or we are of the world. We cannot be both. We must kill lying behavior to become Christ’s disciples. Jesus is the truth. Therefore, we are to be truthful. 

The world says there is no absolute truth. Though we say we disagree, our action sometimes testifies to the opposite because we usually fail to tell the complete truth. Our intention is not pure, even when we seem to be telling the truth. Truth is living. Jesus is truth. We need to live truthfully, which means the purpose of speaking the truth should always be to set ourselves or others free. Speaking truth to condemn or feed our ego and satisfy ourselves is incomplete. The purpose of the truth is to be set free from condemnation and the prison of lies. Jesus says, “Then you will know the truth, and the truth will set you free.” John 8:32.” That is when we became Christ’s disciples and detach ourselves from lies and deceit. We must destroy our lying behavior to become more like our master, who is the truth. Just as to lie is to condemn and then tell the truth is to set free.

Father God, please help me live truthfully because you are the truth. May my intention always be for freedom when I speak the truth. In Christ, the ultimate reality, I pray. Amen.

Touye espri mantè ak mansonj pou w vin disip Kris!

memjan fènwa ak limyè pa ka kanpe ansanm nan yon sèl kote, verite, ak manti pa ka viv ansanm. Se sa ki pi fò a kap kanpe. Nan ka pa nou sa ki enfliyanse nou plis la tou temwaye nan ki kan nou kanpe, swa nou se disip Jezi Kris oswa nou fè pati mond lan. Nou pa kapab tou de. Nou dwe touye konpòtman bay manti pou vin disip Kris la. Jezi se verite a. Se poutèt sa, nou dwe pale laverite.

Mond lan di pa gen okenn verite absoli. Menmsi nou di nou pa dakò, aksyon nou pafwa temwaye le kontrè paske nou pa souvan pale laverite a konplè. Entansyon nou pa pi, menm lè nou ta sanble ap pale laverite. Verite a vivan. Se yon fason de viv. Jezi se verite. Nou bezwen viv an verite, sa vle di objektif  nou lè nap di laverite ta dwe toujou pou libere tèt nou oswa lòt moun. Pale verite pou kondane oswa pou nouri ego nou ak satisfè tèt nou rann li enkonplè. Objektif verite a se pou libere moun anba kondanasyon ak prizon mansonj. Jezi di: “N’a konnen verite a, lè sa a verite a va ban nou libète nou” Jan 8:32. Se lè sa a nou vin tounen disip Kris la epi detache tèt nou anba espri mansonj. Nou dwe detwi konpòtman bay manti pou vin pi sanble ak mèt nou, ki se verite a. Menm jan bay manti se kondane answit di verite a se libere.

Bondye Papa, tanpri ede m viv ak verite paske ou se verite a. Chak fwa m ap di laverite, se pou entansyon m toujou pou libere tèt mwen e lòt moun? Nan non Kris, le vrè reyalite  mwen priye. Amèn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *