Jealousy can blind a man from realizing his uniqueness and identity in Christ. When we appreciate who we are in Christ, we are more likely to be satisfied with what we have and who we are. As disciples of Christ, we must have no jealousy toward others because we find confidence in reflecting Christ in the unique way God allowed us. Peter says I cannot do otherwise (Acts 5:29). To do otherwise is to betray who he is in Christ. Paul says if I live, not I but Christ (Galatians 2:20). He is satisfied with who he is. Jealousy is a deadly sin because it renders a man restless. It robs us of love for others and birthed hate. R.W. Alley defines Jealousy like this, “Jealousy is that desire for another person to be deprived of something that you covet: a relationship, a quality or talent, a possession, leaving them with less.”

Jealousy is to say to God that you do not give me enough or Give others what you should have given me. Therefore, we see him as a bad father. From history, we see Jealousy constituted wickedness, with Cain and Abel, Joseph and his brothers, and David and Saul Acts 7:9. We don’t belong to the world. We can’t live like them. As disciples, we need to kill Jealousy and live with the unconditional and sacrificial love we inherited from our master. Paul says, “You are still worldly. For since there is Jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere humans?” 1 Co 3:3. Jealousy can birth many dangerous behaviors. Just like for the Corinthians, Paul fears for us, for he says, “I fear that there may be discord, Jealousy, fits of rage, selfish ambition slander gossip, arrogance and disorder among you 2 Co 12:20. We must strive to be more like Jesus, so he doesn’t find us in the state of Jealousy when he returns. Let us kill Jealousy and make Christ’s love our priority.

Father God, please help me be more like my master and savior. Help me conquer all Jealousy with the unconditional love you’ve shown me. May my love for others draw them to you.

Touye jalouzi nou yo pou nou vin disip Kris la!

Jalouzi ka avègle yon moun pou l pa reyalize ke li inik ak pwop idantite l nan Jezi. Lè nou apresye moun ke nou ye nan Kris la, nou gen plis chans pou nou satisfè ak sa nou genyen e moun nou ye nan Kris. Antanke disip Kris, nou pa dwe gen jalouzi anvè lòt moun paske nou jwenn konfidans nou nan reflete Kris la nan fason inik Bondye pèmèt nou an. Pyè di mwen pa kapab fè lòt bagay ke sa Kris vle (Travay 5:29). Fè yon lòt jan se trayi moun li ye nan Kris la. Pòl di si mwen vivan, se pa mwen menm men se Kris la (Galat 2:20). Li satisfè ak moun li ye. Jalouzi se yon peche mòtèl paske li rann yon moun ensousyan. Li anpeche nou gen lanmou pou lòt moun e pwodi rayisans nan kè nou. R.W. Alley defini Jalouzi konsa, “Jalouzi se dezi pou etire yon bagay prive yon lòt moun nan men li ke ou anvi: yon relasyon, yon talan, yon posesyon, pou kite li ak mwens.”

Jalouzi se komsiw di Bondye, “ou pa ban mwen ase dekwa, oswa ou bay lòt moun sa ou te dwe ban mwen. Sa montre ke ou wè l ‘tankou yon move papa. Depi lontan, nou wè Jalouzi konstitye mechanste, ak Kayen ak Abèl, Jozèf ak frè l ‘yo, ak David ak Sayil Travay 7:9. Nou pa fè pati mond sa. Nou pa ka viv tankou yo. Antanke disip, nou bezwen touye Jalouzi epi viv ak lanmou san kondisyon ak sakrifis nou te eritye nan men mèt nou an. Pòl di: “Depi ou tande gen jalouzi nan mitan nou, depi nou gen kont yonn ak lòt, nou tou wè se moun lemonn nou ye, se tankou moun k’ap viv dapre lide ki nan lemonn lan n’ap viv. 1 Kor 3:3. Jalouzi ka pwodi anpil move konpòtman danjere. Menm jan ak Korentyen yo, Pòl pè pou nou, paske li di: “Mwen pè pou m’ pa jwenn kont, jalouzi, bouyay, rayisab, joure, tripotaj, lògèy, dezòd nan mitan nou” 2 Ko 12:20. Nou dwe fè efò pou nou plis sanble ak Jezi, pou li pa jwenn nou nan eta Jalouzi lè li retounen. Se pou nou touye Jalouzi epi fè lanmou Kris la vinn priyorite nou

Bondye Papa, tanpri ede m vin pi plis tankou mèt ak sovè m. Ede m detwi tout jalouzi ak lanmou enkondisyonèl ou montre m. Se pou lanmou mwen pou lòt moun menen yo vinn jwenn ou.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *