We must kill our pride to become Christ’s disciples. We must be willing to mirror Christ to be His disciples and Him our master. Pride feeds in our ego, and humility feeds in Christ. Jesus asks us, “Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls” Matthew 11:29. When we accept his offer and kill our pride, it’s no longer about us, but Jesus. Why? “Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires” Galatians 5:24. Paul teaches us how dangerous pride can be and shows us an alternative to being confident. He tells us to boast in knowing Christ, and then we will find strength even in weakness because God’s grace will manifest its power in us 2 Corinthians 12:9. Don’t you want stability and confidence? I do. God’s grace can provide that through Christ. When we destroy our pride, we find strength in Christ. Scripture tells us, “Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall” Proverbs 16:18. If we fail to destroy our pride, it will destroy us and the capacity to choose Christ. Let us decide to kill it first and live as disciples of Christ.

Pray with me. Jesus, please give me the strength to realize I am nothing, but you are everything. I can only be someone through you. Please, help me destroy my pride so I can be your disciple. I love you, and you alone define who I am. Thank you. In Jesus’s name, I pray. Amen!

Detwi dezi ògèy pou w vin dezi Kris!

Nou dwe touye ògèy nou pou n vin disip Kris. Nou dwe sèvi miwa Kris la pou nou vin disip li, e pu li mèt nou. Ògèy nouri nan ego nou, men imilite nouri nan Kris la. Jezi mande nou: “Pran jouk mwen, mete l’ sou zepòl nou. Pran leson nan men mwen. Paske mwen dou, mwen toujou soumèt mwen tout bon devan Bondye. Konsa, n’a viv ak kè poze” Matye 11:29. Lè nou aksepte òf Jezi a epi touye ogèy nou yo, li pa yon kesyon de nou ankò, men se yon kesyon de  Jezi. Poukisa? ” Moun ki moun Jezikri, yo fè kò a mouri ansanm ak tout egzijans li yo, ak tout lanvi li yo ” Galat 5:24. Pòl anseye nou ki jan lògèy danje e li ofri nou yon altènatif pou n gen konfyans. Li di nou pou nou vante tèt nou nan konnesans Kris la, epi lè sa a nap jwenn fòs menm nan feblès nou paske favè Bondye ap manifeste pouvwa li nan nou 2 Korentyen 12:9. èske nou pata vle estabilite ak konfyans? Mwen menm mwen vle. Favè Bondye ka ba nou sa atravè Kris la. Lè nou detwi ògèy nou, nou jwenn fòs nan Kris la. La Bib di nou: ” Lè ou gen lanbisyon, yo pa lwen kraze ou. Lè w’ap fè awogans, ou pa lwen mouri ” Pwovèb 16:18. Si nou pa rive detwi ògèy nou yo, lap detwi nou ak kapasite pou nou ta chwazi Kris la. Nou dwe deside touye l avan epi chwazi viv kòm disip Kris la.

Priye avè m. Jezi, tanpri banm fòs pou m reyalize mwen pa anyen, men ou se tout bagay. Mwen kapab sèlman yon moun atravè ou menm. Tanpri, ede m detwi ògèy mwen yo pou m ka vinn disip ou. Mwen renmen ou. ou men sèlman ki defini kiyès mwen ye. Mèsi Jezi. o non de Jezi, mwen priye. Amèn!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *