Josef Pieper said, “Hope, like love, is one of the very simple, primordial dispositions of the living person.” A man with no hope is not alive. While the unbelievers constantly search for hope, when they find one, it lasts for a second, and then they are on the hunt for it again; we who believe in Christ have a solid and settled hope. Corinthians 15:19 reminds us of that when it states, “If only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied.” Our hope in Christ is eternal living hope as Christ lives eternally. 
Our hope begins and ends in Christ 1Timothy 1:1. It is the foundation of everything we do and believe. Our hope in Christ goes beyond this life and all its present blessings. This hope is the voice that keeps telling us, “Our troubles are for a fleeting moment.” Christ’s resurrection is the essence of our hope; without it, we are to be pitied. Where Christ is there, we have hope to be. This hope is our anchor in present suffering. The faith in the resurrection is fundamental to our hope. On this hope, we sit as we silently bear our troubles, and the world looks at us and says, “What is it about Christians that they live as if everything has already worked out for them and that they have no fear.” It is the hope I see in the eyes of the children in my village. We thank you for making it possible for us to continue reminding them of this hope.

Josef Pieper di, “Espwa, tankou lanmou, se youn nan dispozisyon trè senp, ki enpòtan anpil pou tout moun kap viv”. Yon nonm ki pa gen espwa pap viv. Pandan ke enkwayan yo toujou ap chèche espwa, lè yo jwenn youn, li dire pou yon segonn, epi answit yap chèche pi rèd ankò; nou ki kwè nan Kris gen yon espwa solid ki etabli.1 Korentyen 15:19 fè nou sonje sa lè li deklare, “Si espwa nou gen nan Kris la se sèlman pou lavi sa a li bon, nou se moun ki pi malere ki ta gen sou latè.” Espwa nou nan Kris la se yon bagay etènèl menm jan Kris la ap viv pou tout tan.

 Espwa nou komanse e fini ak Kris Timote 1:1. Se sa nou kwè nan tout sa nap fè. Espwa nou nan Kris la ale pi lwen pase lavi sa a ak tout benediksyon nou kapab jwenn kounye a. Se  rezon ki garanti nou, “Problèm nou yo se pou yon ti moman.” Rezirèksyon Kris la se baz espwa nou; san li, nou se pi gwo malere. Kote Kris la ye nou gen espwa pou nou ye. Espwa sa a se fòs nou nan soufrans nou ye jodi an. Lafwa nan rezirèksyon Kris la se asirans nou. Se sou espwa sa a nou chita, ki fè nou konfronte problèm nou yo an silans, e mond lan gade nou epi yo di: “Ki sa ki genyen nan kretyen yo konsa, ki koz yo viv tankou  tout bagay deja regle pou  yo san perèz?.” Se espwa mwen wè nan sousi timoun nan vilaj mwen an. Nou remèsye w dèske w fèl posib poun  kontinye raple yo espwa sa a.

1 Comment

  1. Мифы и правда о методах удаления бородавок.
    Бородавка шипица [url=https://plastica.onclinic.ru/]https://plastica.onclinic.ru/[/url] .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *